Để vận chuyển an toàn và thoải mái của tương lai

Này cộng với sự thông minh trong thành phố và giao thông

株式会社 交通総合研究所

株式会社 交通総合研究所

Scroll

An toàn và thành phố thoải mái và giao thông

Viện Nghiên cứu Giao thông vận tải, hoạch định chính sách về quy hoạch đô thị và giao thông,, khảo sát khác nhau, là một công ty tư vấn rằng việc đánh giá phân tích vv chuyên.

Trong những ý tưởng mới và lực lượng kỹ thuật vững chắc, để tạo ra một "ngày mai" an toàn và thoải mái.

Kế hoạch đường bộ
giao thông
sức mạnh công nghệ
×
ý tưởng
Quy hoạch đô thị

Service

道路・交通計画や都市計画を中心に、社会インフラの最適な解決策の提案を行っています。

Solution

「Only One」の技術と、新しいアイデアを組み合わせ、生活をより豊かにするソリューションを提案しています。

Typical Project 代表的なプロジェクト

News お知らせ

Campaign